วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โลกศึกษา

ความมุ่งหมาย ของโลกศึกษา คือการพัฒนาค่านิยมที่อยู่บนพื้นฐานความรู้ในเรื่องราวต่างๆของโลก และทักษะที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้เพื่อ สร้างเสริมเจตคติในการเป็นพลเมืองโลกที่รับผิดชอบทั้งในระดับบุคคลและหมู่เหล่า ค่านิยมดังกล่าว ได้แก่.....

1.ความนับถือ และเชื่อมั่นในตัวเอง

2.ความเคารพในตน และความเคารพต่อผู้อื่น

3.ความรับผิดชอบต่อสังคม

4.ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

5.การเปิดใจกว้าง

6.เจตคติในการพัฒนา วิสัยทัศน์

7.เป็นสมาชิกชุมชนที่แข็งขัน และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ

*****

โรงเรียนมาตรฐานสากล ควรจัดการเรียนรู้ โลกศึกษา ให้นักเรียนทุกระดับชั้น.....หรือไม่......

ควรจัดให้นักเรียนทุกคน ได้เรียนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

*****

โรงเรียนมีวิธีการใดบ้าง ในการจัดการเรียนรู้ โลกศึกษา ให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้โลกศึกษา ได้อย่างน้อย 2 ลักษณะ คือ

1.จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้นักเรียน ได้เรียนในทุกชั้นปี ทุกระดับชั้น

2.จัดเป็นหน่วยการเรียนรู้ในวิชาพื้นฐาน ตามกลุ่มสาระต่างๆ โดยพิจารณาถึง ความสอดคล้องของมาตรฐาน และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ การปรับเนื้อหา เพื่อลดความซ้ำซ้อน และบ่งบอกได้ชัดเจนถึงจำนวนหน่วยการเรียนรู้ เวลาที่ใช้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละหน่วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น