วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

ตอนที่ 1/1

ตอนที่ 1
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้
เศรษฐศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
1.            แนวทางการใช้สื่อการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.            ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาฯ เศรษฐศาสตร์ ชั้น ม.5
3.            โครงสร้างสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ ชั้น ม.5
4.            ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ ชั้น ม.5
5.            แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ ชั้น ม.5
6.            กำหนดการจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ ชั้น ม.5

แนวทางการใช้สื่อการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ดึงมาจากคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ เศรษฐศาสตร์ ม.6 หน้า 2-3
โครงสร้างสาระการเรียนรู้ เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

บทที่  1  การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต
1.  ทรัพยากร
       ความหมายของทรัพยากร
2.  การวางแผนการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต
3.  ปัญหาเศรษฐกิจกับการบริหารจัดการทรัพยากร
4.  คุณธรรมในการผลิต
5.  ประโยชน์ของการบริหารจัดการทรัพยากร
6.  หลักการบริหารจัดการทรัพยากร
       - การจัดสรรทรัพยากร
       - ความล้มเหลวของกลไกตลาด
       - กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากร
บทที่ 2  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
1. การค้าระหว่างประเทศ
      - ความหมายของการค้าระหว่างประเทศ
      - สาเหตุของการค้าระหว่างประเทศ
      - ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ
      - นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
      - ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก
2.  การเงินและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
      - การเงินระหว่างประเทศ
      - ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
      - ระบบอัตราแลกเปลี่ยน
      - การค้าต่างประเทศและดุลการชำระเงิน
3.  การลงทุนระหว่างประเทศ
      - การลงทุนระหว่างประเทศทางตรง
      - การลงทุนระหว่างประเทศทางอ้อม
บทที่ 3 การเงิน การธนาคาร และการคลัง
1. การเงินและการธนาคาร
      1) การเงิน
           - ความหมายของเงิน
           - บทบาทหน้าที่ของเงิน
           - ปริมาณเงินและการหมุนเวียนของเงิน
       2) สถาบันการเงิน
           - ความหมายของสถาบันการเงิน
        3) สถาบันการเงินที่ไม่ได้ประกอบกิจการธนาคาร
-                   บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-                   บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
-                   บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
-                   บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
-                   บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
-                   บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
-                   บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
-                   สหกรณ์ออมทรัพย์
-                   บริษัทประกันภัย
-     โรงรับจำนำ
          4) การคลัง
                 -  ความหมายของการคลัง
           - ความสำคัญของการคลัง
         5) งบประมาณแผ่นดิน
                -  ความหมายของงบประมาณแผ่นดิน
                - ความสำคัญของงบประมาณแผ่นดิน
               - ประเภทของงบประมาณแผ่นดิน
               - การจัดทำงบประมาณแผ่นดิน
         6) หนี้สาธารณะ
               - ความหมายของหนี้สาธารณะ
               - ความสำคัญของหนี้สาธารณะ
               - วัตถุประสงค์ในการก่อหนี้ของรัฐบาล
               - วิธีการก่อหนี้ของรัฐบาล
               - แหล่งเงินกู้ของรัฐบาล
               - ประเภทของหนี้สาธารณะ
               - ภาระหนี้ของรัฐบาล
               - ผลกระทบทางเศรษฐกิจของหนี้สาธารณะ
               - การก่อหนี้ของประเทศไทย
         7) นโยบายการคลัง
                 - ความหมายของนโยบายการคลัง
                 - ความสำคัญของนโยบายการคลัง
                 - ประเภทของนโยบายการคลัง
                 - นโยบายการคลังของประเทศไทย
                 - เครื่องมือของนโยบายการคลัง
บทที่ 4 องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
            1. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
                - ความหมายและความสำคัญ
                - เป้าหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
                - ปัจจัยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
                - ลักษณะของกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ
         2. ผลของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
                - ความขัดแย้ง
                - การประสานประโยชน์
                - การพึ่งพากัน
                - การแข่งขันกัน
                - คุณธรรมและการรู้เท่าทัน
         3. องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
               - การร่วมมือทางเศรษฐกิจทั่วไป
               - การร่วมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาค
               - สหภาพยุโรป
               - กลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออก
               - สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
               - องค์การการค้าโลก
          - ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ
บทที่ 5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
            1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
                   - ความหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
                   - ความสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
                   - ประโยชน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
            2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยในอดีต
                  - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-8
            3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยปัจจุบัน
                  - การปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนา
                  - หลักการจัดทำแผนพัฒนาประเทศตามแนวคิดใหม่
                 - การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาประเทศ
                 - สาระสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
                 - วิสัยทัศน์ร่วมของคนไทย
                 - วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศ
                 - ความเร่งด่วนของการพัฒนาประเทศ
                 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของไทย
          4. นโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลปัจจุบัน
                 - นโยบายเศรษฐกิจรากหญ้าและหลักประกันสังคม
                 - นโยบายอื่น ๆ ของรัฐบาลปัจจุบัน
          5. แผนพัฒนาประเทศในอนาคต
                 - การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาประเทศ
                 - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

 ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
บทที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต
การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต ทรัพยากร การวางแผนการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต ปัญหาเศรษฐกิจกับการบริหารจัดการทรัพยากร คุณธรรมในการผลิต ประโยชน์ของการบริหารจัดการทรัพยากร หลักการบริหารจัดการทรัพยากร

บทที่ 2 : ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
            การค้าระหว่างประเทศ การเงินและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ
 บทที่ 3 : การเงิน การธนาคาร และการคลัง
             การเงินและการธนาคาร การคลัง งบประมาณแผ่นดิน หนี้สาธารณะ นโยบายการคลัง
บทที่ 4 : องค์กรร่วมมือทางเศรษฐกิจ
            การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ผลของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
บทที่ 5 : แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
            แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยในอดีต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยในปัจจุบัน นโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลปัจจุบัน แผนพัฒนาประเทศในอนาคต

  แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
   คำอธิบายสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
            ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด เพื่อให้มีความเข้าใจ ตระหนัก และเห็นคุณค่าในเรื่องต่อไปนี้
        การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต เกี่ยวกับ ทรัพยากร เรื่อง ความหมายของทรัพยากร การวางแผนการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต ปัญหาเศรษฐกิจกับการบริหารจัดการทรัพยากร คุณธรรมในการผลิต ประโยชน์ของการบริหารจัดการทรัพยากร หลักการบริหารจัดการทรัพยากร การจัดสรรทรัพยากร ความล้มเหลวของกลไกตลาด กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากร
       ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ การค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ความหมายของการค้าระหว่างประเทศ สาเหตุของการค้าระหว่างประเทศ ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก การเงินและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน การค้าระหว่างประเทศและดุลการชำระเงิน การลงทุนระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศทางตรง การลงทุนระหว่างประเทศทางอ้อม
       การเงิน การธนาคาร และการคลัง เกี่ยวกับ การเงินและการธนาคาร เรื่อง การเงิน ความหมายของเงิน บทบาทหน้าที่ของเงิน ปริมาณเงินและการหมุนเวียนของเงิน สถาบันการเงิน ความหมายของสถาบันการเงิน สถาบันการเงินที่ไม่ได้ประกอบกิจการธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย บรรษัทสินทรัพย์ไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัทประกันภัย โรงรับจำนำ การคลัง ความหมายของการคลัง ความสำคัญของการคลัง งบประมาณแผ่นดิน ความหมายของงบประมาณแผ่นดิน ความสำคัญของงบประมาณแผ่นดิน ประเภทของงบประมาณแผ่นดิน การจัดทำงบประมาณแผ่นดิน หนี้สาธารณะ ความหมายของหนี้สาธารณะ ความสำคัญของหนี้สาธารณะ วัตถุประสงค์ในการก่อหนี้ของรัฐบาล วิธีการก่อหนี้ของรัฐบาล แหล่งเงินกู้ของรัฐบาล  ประเภทของหนี้สาธารณะ ภาระหนี้ของรัฐบาล ผลกระทบทางเศรษฐกิจของหนี้สาธารณะ การก่อหนี้ของประเทศไทย นโยบายการคลัง ความหมายของนโยบายการคลัง ความสำคัญของนโยบายการคลัง ประเภทของนโยบายการคลัง นโยบายการคลังของประเทศไทย เครื่องมือของนโยบายการคลัง
      องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เรื่อง ความหมายและความสำคัญ เป้าหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ปัจจัยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ลักษณะของกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ  ผลของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ความขัดแย้ง การประสานประโยชน์ การพึ่งพากัน การแข่งขันกัน คุณธรรมและการรู้เท่าทัน องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การร่วมมือทางเศรษฐกิจทั่วไป การร่วมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาค สหภาพยุโรป กลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออก สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์การการค้าโลก ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ
       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง ความหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ความสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประโยชน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยในอดีต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยในปัจจุบัน การปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนา หลักการจัดทำแผนพัฒนาประเทศตามแนวคิดใหม่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาประเทศ สาระสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 วิสัยทัศน์ของคนไทย วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศ ความเร่งด่วนของการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของไทย นโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลปัจจุบัน นโยบายเศรษฐกิจรากหญ้าและหลักประกันสังคม นโยบายอื่น ๆ ของรัฐบาลปัจจุบัน แผนพัฒนาประเทศในอนาคต การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาประเทศ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ผลการเรียนรู้สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
       มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตและปัญหาที่เกิดจากการจัดการทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์ ผลประโยชน์เกี่ยวกับการค้า การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร และการคลัง มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมา จุดมุ่งหมาย การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก และเข้าใจถึงบทบาทของประเทศไทยที่มีต่อองค์การต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในอนาคต
                   
แผนการจัดการเรียนรู้  เศรษฐศาสตร์ ม.5                                                         เวลา 40 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง
เวลา / ชั่วโมง
-
1
2
3
4
5
  แผนการจัดการเรียนรู้ปฐมนิเทศ
  การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต
  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
  การเงิน การธนาคาร และการคลัง
  องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2
4
8
14
8
4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น